Liz's Visit to Northwestern Nov '05


       


[Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
Art Building CIMG1211 Lake Michigan
[Click to enlarge] [Click to enlarge]
Northwestern Norris Center